يكشنبه 07 خرداد ماه 1402 عضويت ورود
   

خوردن ميوه بعد از غذا ممنوع! We all think eating fruits means just buying fruits, cutting it and just popping it into our mouths. It's not as easy as you think. It's important to know how and when to eat. همه ما فكر ميكنيم كه خوردن ميوه يعني خريد ميوه، پوست كندنش و فقط گذاشتنش توي دهان به اين سادگي كه فكر ميكنيد نيست بسيار مهم است كه بدانيم چگونه و چه وقت بايد ميوه بخوريم؟ What is the correct way of eating fruits? راه صحيح خوردن ميوه ها چيست؟ IT MEANS NOT EATING FRUITS AFTER YOUR MEALS! * FRUITS SHOULD BE EATEN ON AN EMPTY STOMACH. اين است كه ميوه ها را بعد از مصرف غذا نخوريد ميوه ها بايد زماني خورده شوند كه معده خالي است If you eat fruit like that, it will play a major role to detoxify your system, supplying you with a great deal of energy for weight loss and other life activities. اگر ميوه ها را به آن صورت بخوريد، نقش مهمي در مسموم كردن سيستم بدنتان خواهند داشت بدنتان را با مقدار زيادي انرژي تامين ميكنند كه اين انرژي به جاي مفيد بودن باعث از دست دادن وزن و كاهش قدرت براي انجام ديگر فعاليتهاي زندگي ميشود FRUIT IS THE MOST IMPORTANT FOOD. Let's say you eat two slices of bread and then a slice of fruit.The slice of fruit is ready to go straight through the stomach into the intestines, but it is prevented from doing so. ميوه مهم ترين خوراكهاست براي مثال درنظر بگيريد كه دو تكه نان و يك تكه ميوه خورده ايد تكه ميوه آماده است كه مستقيما وارد معده تان و روده تان شود اما به دليل آن دو تكه نان، از ورود سريع آن به معده جلوگيري مي شود In the meantime the whole meal rots and ferments and turns to acid. The minute the fruit comes into contact with the food in the stomach and digestive juices, the entire mass of food begins to spoil.... در اين بين همه غذا فاسد شده، تخمير ميشود و به اسيد تبديل ميشود به محض اينكه درون معده، ميوه با غذا و آنزيمهاي گوارشي تماس پيدا ميكند، همه حجم غذا شروع به ازبين رفتن و فاسد شدن ميكند So please eat your fruits on an empty stomach or before your meals! You have heard people complaining — every time I eat watermelon I burp, when I eat durian my stomach bloats up, when I eat a banana I feel like running to the toilet, etc — actually all this will not arise if you eat the fruit on an empty stomach. The fruit mixes with the putrefying other food and produces gas and hence you will bloat! پس لطفا ميوه هاي خود را زماني مصرف كنيد كه معده تان خالي است و يا قبل از خوردن وعده هاي غذاييتان ميل كنيد شما بارها شنيده ايد كه بسياري شكايت ميكنند كه هر زمان كه هنوانه ميخورم، غذا بالا مي آيد، و يا هر زمان كه ميوه درخت قهوه سوداني را مي خورم معده ام نفخ ميكند، زماني كه موز ميخورم همش حس اينكه بايد فورا به دستشويي بروم را دارم و غيره- در حقيقيت همه اينها اتفاق نخواهند افتاد اگر ميوه را زماني بخوريد كه معده تان خالي است. ميوه ها با غذاي فاسد شده تركيب ميشوند و گاز توليد ميكنند و درنتيجه شما بالا مي آوريد Graying hair, balding, nervous outburst, and dark circles under the eyes all these will NOT happen if you take fruits on an empty stomach. سفيدي مو، تاس شدن، عصبانيت و گودي هاي سياه زير چشم، همه شان اتفاق نخواهند افتاد اگر با معده خالي ميوه ميل كنيد There is no such thing as some fruits, like orange and lemon are acidic, because all fruits become alkaline in our body, according to Dr. Herbert Shelton who did research on this matter. If you have mastered the correct way of eating fruits, you have the Secret of beauty, longevity, health, energy, happiness and normal weight. با توجه به تحقيقات دكتر هربرت شلتون، بايستي بدانيم كه چنين موضوعي صحيح نيست كه بعضي از ميوه ها مانند پرتقال، نارنج و ليمو خودشان اسيدي هستند. چرا كه همه ميوه ها در بدن قليايي ميشوند اگر شما روش صحيح ميوه خوردن را كاملا بياموزيد شما به راز زيبايي، عمر طولاني، سلامت، انرژي، شادابي و وزن طبيعي دست پيدا خواهيد كرد، When you need to drink fruit juice - drink only fresh fruit juice, NOT from the cans. Don't even drink juice that has been heated up. Don't eat cooked fruits because you don't get the nutrients at all. You only get to taste. Cooking destroys all the vitamins. زماني كه نياز داريد كه آب ميوه بنوشيد- فقط آب ميوه تازه بنوشيد نه آب ميوه كنسروها. حتي آب ميوه هايي كه بسيار سفت هستند را ننوشيد ميوه هاي پخته شده را نخوريد چرا كه هرگز ماده مغذي ميوه ها را دريافت نخواهيد كرد تنها مزه شان را دريافت ميكند. پختن، تمام ويتامين ها را از بين ميبرد But eating a whole fruit is better than drinking the juice. If you should drink the juice, drink it mouthful by mouthful slowly, because you must let it mix with your saliva before swallowing it. You can go on a 3-day fruit fast to cleanse your body. Just eat fruits and drink fruit juice throughout the 3 days and you will be surprised when your friends tell you how radiant you look! اما به هرحال خوردن ميوه كامل بهتر از نوشيدن آب آن است اگر بايد آب ميوه بنوشيد طوري بنوشيد كه دهانتان پر شود و آن را آرام آرام غورت دهيد چرا كه بايد اجازه دهيد كه آب ميوه با بزاق دهانتان قبل از غورت دادن آن كاملا تركيب شود ميتوانيد براي پاكسازي بدنتان 3 روز روزه ي ميوه بگيريد. به مدت 3 روز فقط ميوه بخوريد و در آخر متعجب ميشويد از اينكه دوستانتان به شما ميگويند كه چقدر پوستتان درخشان و صاف شده است KIWI: Tiny but mighty. This is a good source of potassium, magnesium, vitamin E & fiber. Its vitamin C content is twice that of an orange. كيوي: ميوه كوچك اما بسيار مقوي اين ميوه منبع خوبي از پتاسيم، منيزيم، ويتامين اي و فيبر است حجم ويتامين سي اين ميوه دوبرابر حجم ويتامين سي پرتقال است APPLE: An apple a day keeps the doctor away? Although an apple has a low vitamin C content, it has antioxidants & flavonoids which enhances the activity of vitamin C thereby helping to lower the risks of colon cancer, heart attack & stroke. سيب: روزانه خوردن يك سيب، دكتر را از شما دور ميكند اگرچه سيب مقدار كمي ويتامين سي دارد، اما داراي آنتي اكسيدانها و فلاونهاست (ماده شيميايي بيرنگ و متبلور) كه هر دوي اينها فعاليت ويتامين سي در بدن را زياد كرده و تسهيل مي بخشند و درنتيجه ريسك مبتلا شدن به سرطان روده، حملات قلبي و سكته كاهش پيدا ميكند STRAWBERRY: Protective Fruit. Strawberries have the highest total antioxidant power among major fruits & protect the body from cancer- causing, blood vessel-clogging free radicals. توت فرنگي: ميوه محافظ توت فرنگي بالاترين قدرت اكسيدانها را در ميان اكثر ميوه ها دارد و از بدن در برابر ابتلا به سرطان، گرفتگي رگها و راديكالهاي آزاد محافظت ميكند ORANGE : Sweetest medicine. Taking 2-4 oranges a day may help keep colds away, lower cholesterol, prevent & dissolve kidney stones as well as lessens the risk of colon cancer. پرتقال: دارويي شيرين مصرف روزانه 2 تا 4 عدد پرتقال جلوي سرماخوردگي را ميگيرد كلسترول را كم ميكند از ايجاد سنگ در بدن جلوگيري كرده و يا سنگهاي موجود در بدن را از بين ميبرد و همچنين ريسك ابتلا به سرطان روده را كاهش ميدهد WATERMELON: Coolest thirst quencher. Composed of 92% water, it is also packed with a giant dose of glutathione, which helps boost our immune system. They are also a key source of lycopene — the cancer fighting oxidant. Other nutrients found in watermelon are vitamin C & Potassium. هندوانه: بهترين تسكين دهنده تشنگي از 92% آب تشكيل شده است همچنين حاوي بالاترين دوز گلاتاتيون است كه به بالارفتن سيستم دفاعي بدن كمك ميكند همچنين آنها اصلي ترين منبع ليكوپين هستند كه اكسيداني براي مبارزه با سرطان است ديگر مواد مغذي موجود در هندوانه ويتامين سي و پتاسيم هستند PAPAYA: Top awards for vitamin C. They are the clear winners for their high vitamin C content.. It is rich in carotene; this is good for your eyes. عنبه (انبه): نشان بالاترين براي ويتامين سي آنها بهترين برندگان براي داشتن بالاترين ميزان ويتامين سي هستند اين ميوه سرشار از كاروتين است كه حاوي ويتامين آ بوده و براي چشم ها مفيد ميباشند Drinking Cold water after a meal = Cancer! Can u believe this?? It is nice to have a cup of cold drink after a meal. However, the cold water will solidify the oily stuff that you have just consumed. It will slow down the digestion... Once this 'sludge' reacts with the acid, it will break down and be absorbed by the intestine faster than the solid food. It will line the intestine. Very soon, this will turn into fats and lead to cancer. It is best to drink hot soup or warm water after a meal. نوشيدن آب سرد بعذ از غذا = سرطان ميتوانيد باور كنيد؟ شايد نوشيدن يك ليوان آب سرد بعد از غذا، بسيار لذت بخش است اما آب سرد مواد روغني كه در آن لحظه مصرف كرده ايد را سفت ميكند روند هضم غذا را كند ميكند زماني كه اين رسوبها با اسيد واكنش نشان ميدهند و شكسته ميشوند و سريعتر از غذاهاي جامد، توسط روده جذب ميشوند بسيار سريع اين امر موجب چاقي و سپس سرطان ميشود بهتر اين است كه بعد از غذا، سوپ گرم و يا آب ولرم مصرف كنيد

 
نظرسنجي
لطفا نظر خود را درباره سایت اعلام نمایید

 

تعداد جوابها : 199

عالی : 42%
خوب : 7%
متوسط : 6%
ضعیف : 45%

  ارسال  
   
كاربران حاصر در سایت
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 155
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 155

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 2424532
Visitors بازديد هاي امروز: 755
Visitors بازديد هاي ديروز: 1304

فعال در اين زمان كاربران فعال:
   
Copyright (c) 1402/03/07 پرتال مديريت جهادكشاورزي شهرستان سميرم
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا